Berg-Op Akademie
Berg-Op Academy

Light   -   Stability   -   Life

Oorsig oor die ontstaan van Berg-Op Akademie

In 2007 het André Bergh en Willem Opperman, die stigterslede en dryfkrag agter Berg-Op Akademie, mekaar in een van Okahandja se besighede teëgeloop en hul kommer uitgespreek oor die stand van sake in die hedendaagse onderwysopset. Hul vind toe dat hul ‘n gemaanskaplike behoefte en begeerte deel, naamlik ‘n beter onderwysbestel en opset vir hulle kinders, waar hulle as ouers ook ‘n inspraak kan lewer en ‘n positiewe bydra kan maak. Die kwaliteit van onderrig deur onbevoegde onderwysers steek hulle dwars in die krop. So ook die onvermoë van die staat om genoemde probleem doeltreffend aan te spreek. Beide van hulle het kinders gehad wat in 2008 moes begin met hulle skoolloopbane en hulle bekommernisse het gelê by hul eie kinders se toekoms in die Namibiese Staatsonderwys opset. Hulle oorweeg die moontlikheid om nie hulle kinders, drie in totaal, na die staatskool te stuur nie, maar dan moet daar ‘n alternatief gevind word…

Soekie Schoeman, Willem se suster en ‘n ervare Pre-primêre ondrwyseres wat haar eie kleuterskool hanteer het en boonop ook ondervinding van tuisonderrig het, word geïdentifiseer as ‘n moontlike onderrigewer vir hulle drie kinders in ‘n tuisskool opset. Sy word op ‘n Sondag oggend na kerk gekontak met die idee wat in haar midde gelaat word. Soekie voel ook positief ten opsigte van hierdie gedagte.

Stigtersgroep

'n Stigtersgroep word gevorm en bestaan uit Willem Opperman, Andre Bergh en Soekie Schoeman.  Hierdie drie persone begin nou met die ontsaglike taak om die skool van grondvlak af op te bou en te vestig.  Die aanvanklike tuisskool gedagte, met enkele kinders, sou egter binne enkele dae uitbrei en bly eskaleer tot die waardige instelling wat dit vandag is.  Dit alles danksy hierdie persone se droom wat hulle 'n werklikheid laat word het deur werkywer en deursettingsvermoë in maklike en moeilike tye.

SIMBOLIEK VAN WAPEN
OOP BYBEL: Die Rots waarop die skool gebou is naamlik die Woord van God, wat elkeen lei op
die regte pad.
BLOU LINT DEUR BYBEL: Dui die betekenis van Okahandja se naam naamlik “plek waar klomp klein riviertjiesaamloop in een groot rivier“ aan.
KOPPE AAN AGTERKANT: Die Kaiserkoppe is die naam van ‘n sendeling wat hier gevestig was.
DIE SON: Dit is die Lig waarna elkeen opkyk en wat elkeen uitstraal in die gemeenskap.

SYMBOLISM OF SCHOOL BADGE
OPEN BIBLE: The rock our school is built on: The Word of God that leads us on the right path.
BLUE RIBBON THROUGH BIBLE: Gives the meaning of Okahandja’s name “The place where numerous small rivers flow together into one big river”.
PEAKS AT BACK: The Kaiserkoppe was the name of the missionary that was stationed here in the 19 hundreds.
THE SUN: The light that we all look up to and the light that everyone should radiate to the community.